Regulamin

 „Wpisz nazwę sklepu”.

I. Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego „Wpisz nazwę sklepu”. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest „Wpisz nazwę firmy” z siedzibą w …………..……………………….., przy ul. ……………………………….………., o numerze NIP: …………….………………….. Regon…………………….., dalej zwanym „Sprzedającym”.

– organ, który zarejestrował działalność gospodarczą:
– adres poczty elektronicznej:
– nr telefonu lub faksu:
– opis sposobów porozumiewania się z konsumentem:

Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień
§4 Tryb postępowania reklamacyjnego
§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
§6 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu
Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.
(w niniejszym miejscu opisz szczegółowo rodzaj i zakres oferowanych produktów w serwisie ze szczególnym uwzględnieniem szczegółowego i wyczerpującego podania informacji na temat ceny łącznie z podatkami i kosztami wysyłki – można poprzestać na wpisaniu zapewnienia, że szczegółowe ceny i koszty wysyłki znajdują się każdorazowo przy zdjęciach konkretnych produktów, powinno być jasno określone, że np. produkty widniejące na zdjęciach wraz z ceną stanowią przedmiot zawieranych za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży)

§1 Określenie zakresu działalności

1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, w postaci ….………………………………………………………………………..

 (w niniejszym miejscu opisz szczegółowo rodzaj i zakres oferowanych produktów w serwisie ze szczególnym uwzględnieniem szczegółowego i wyczerpującego podania informacji na temat ceny łącznie z podatkami i kosztami wysyłki – można poprzestać na wpisaniu zapewnienia, że szczegółowe ceny i koszty wysyłki znajdują się każdorazowo przy zdjęciach konkretnych produktów, powinno być jasno określone, że np. produkty widniejące na zdjęciach wraz z ceną stanowią przedmiot zawieranych za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży)

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

 UWAGA! W tym miejscu należy wpisać wszelkie inne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, które są wykorzystywane w serwisie. 1a (opcjonalnie) ………………………………………………………………………… …………………………………………………………….………………………………

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

§1 Określenie zakresu działalności

1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, w postaci ….………………………………………………………………………..

 (w niniejszym miejscu opisz szczegółowo rodzaj i zakres oferowanych produktów w serwisie ze szczególnym uwzględnieniem szczegółowego i wyczerpującego podania informacji na temat ceny łącznie z podatkami i kosztami wysyłki – można poprzestać na wpisaniu zapewnienia, że szczegółowe ceny i koszty wysyłki znajdują się każdorazowo przy zdjęciach konkretnych produktów, powinno być jasno określone, że np. produkty widniejące na zdjęciach wraz z ceną stanowią przedmiot zawieranych za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży)

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka lub wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu, w postaci

 UWAGA! …………………………………………………………………………………………
(Należy wpisać inne możliwe sposoby zakupu – opcjonalnie).

3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.
4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.
5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku – w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.
6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.

 lub ……………….…………………………………………………………………………………
(w niniejszym miejscu należy opisać wszelkie inne warianty dostawy).

7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.
8. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
9. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres:

 UWAGA! ……………………………………………………………………………………………………………….
(wpisz adres e-mail, na który klienci mogą wysyłać oświadczenia o odstąpieniu od umowy )…(oraz adres strony internetowej gdzie można złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy).

Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.
10. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.
11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
13. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
14. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
15. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: (wpisz adres e-mail do składania reklamacji) lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: (wpisz adres korespondencyjny)

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

• imię i nazwisko
• adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
• przedmiot reklamacji
• przyczynę reklamacji
• podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.
4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe – obniżenia ceny.
6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
7. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zakupów internetowych, składając skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowycho

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych 1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.TwojaPolitykaPrywatności.pl

§6 Postanowienie Końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin www.TwojaStrona.pl/Regulamin
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
5. Konsument posiada możliwość z skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje można znaleźć u swojego lokalnego powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub pod następującymi adresami stron:

– http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/
– http://ezakupy.uokik.gov.pl/
– https://uokik.gov.pl/

O nas

Firma Handlowo-Usługowa TEMAWA
Teresa Warecka
ul. Kościelna 26
33-200 Dąbrowa Tarnowska
NIP PL8711226926
Regon 850455455

Nasza Misja

Poznaj nasze produkty. Jeżeli raz je wybierzesz, będziesz do nich wracał. Współpracujemy z producentami, którym zależy na jakości i zdrowiu, bo nam zależy nam na zdrowiu i komforcie twoim i twojej rodziny.

Kontakt

  • +48 509 249 751
  • t.warecka@teresawarecka.pl
Close Menu